உனக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணின சரியாரும் 2

  • Whatsapp

tamil sex stories மகன் -அம்மா காளியம் பண்திரதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் ,அதுவும் எது

ஒண்ணும் தப்பு எல்லா எல்லா விட்துலாம் நாகுது , வெளிநாடுல

Read More

அம்மாவும் மகனும் ஒண்ணா செய்வாங்க

அம்மா- சீ சீ உனக்கு யாரு சொன்னது ,அது எல்லாம் பூய், நீ மனச

பூது கோளாபிக்காத

மகன்- எல்லா நான் இன்டெர்னெத ல பாடுசென் , உ ச் , நாடுல பால் உணர்வா பட்டி

படம் எருக்கு அந்த பாடி வாரும் சந்தேககதுகு அம்மாவே

மகனுக்கு சொல்லி கொடுபாங்க

அம்மா- அது எல்லாம் எல்லா அம்மா மகன் அந்த மாதீரே பண்ண கூடாது

மகன்- அட்வோஸ் எல்லாம் வேண்டாம் உங்களால் முதுிஉமா ,முடியாத

அம்மா-முடியாது

மகன்- நான் உங்கள கம்பல் பண்ணல உங்க முழு சம்மதம் எல்லா மா

நான் ஒண்ணும் சேயாமாதேன், ஆனால் நான் சாவது உறுதி நீக

பிஎ உங்க வீளைய பாருங்க

அம்மா- சீ னாய உன் பூதி ஈண் எப்படி பூக்குது

மகன்- என்னால் முடியல உங்காளப்பபர்க்கும் பூது ஆசையா அடக் முடியல

எனக்கு வேற வழி தெரியல ஆசை பட்தது கெடைகளைஞா வாழ்வதை

வட சாவது மீள்

அம்மா- ( மாசுக்குள் ,, ஈவனுக்கு எப்படி புரிய வைய்பபடு ) அது எல்லாம்

நீஉம் நானும் பண்ணக்கூதாது

மகன்- ஈண்

அம்மா- ரொம்ப பாவம் அம்மா மகன் கூடாது

மகன் – நான் உங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணல முடியதுன பூங்கா நான் கூடுத 1 மணி நெரம் முதுசுப்பூசு ( அம்மாவ ரூமா வேட்டு வேஅளிய தள்ளி கதவை தாள் போதன்)

அம்மா- அம்மாவுக்கு ஈதாய பாடக் பாடக் ஏன்திரு அடிதது

அம்மா- அழுது கொண்டு கார்த்தி கார்த்தி கடவா தீர சொன்ன கெல்லு பா

மகன்- முடியாது

அம்மா- ப்லீஸ் கடவா தீர ஒரு நிமிசம்

மகன்- ( கதவை திறக்க )

அம்மா- ( கதவை தள்ளி கொண்டு உள்ள பூனால் ) நான் சொல்றத கேலு கார்த்தி

மகன்- உங்க சமாத தவிர எனக்கு வேற அது வேண்டாம்

அம்மா- செறித்து நிமிசம் கலுசு , நாம் சமாதிகளைஞா நாம் மகன் ணாமலை விட்டு போய்ருவான் ணாமளுக்கு ஏறுபாது ஒரே மகன் வேற வழி எல்லாமல் , மகன் மீது வைத்த பசாதிர்காக சமாடிப்பூம்.

அம்மா- தயக்கதுதான் ம் ம் ச் சமதம்.

மகன்-முக்ககடில் பூண் சீரேபு ,உண்மையாகவா அம்மா சொல்லுறீங்க,,

அம்மா- ம்ம்ம் சமதம் ,,ஆனா மூணு கந்டெடிிோன்,,

மகன்-சொல்லுங்க அம்மா என்ன அது

அம்மா-1னு நீ ஏனாததொட குடாகூடாது , 2து என்ணாக்கு ஒரு நாள் மட்தும் தான் & 3னு ஈத யாரு கிட்திௌஉம் சொல்ல கூடாது எனக்கு சாடிய செய்

மகன்- சரி எனக்கு உங்கள அமண குந்தி பார்த்த பூது ஆனால் என்ணாக்கு பூரா நான் சொல்லுற பாடி கேட்கணும் சரிய

அம்மா-ம்ம் சார் சொல்லு எப்போ என்ன பண்ணிௌம் ( மனதிக்குள் எல்லாம் தலை எழுது )

மகன்-எல்லா ஜன்னலைும்,கதவைும் சாதிடு வாங்க

அம்மா- அவன் சொன்ன பாடி செய்து விட்டு அவன் பெட்‌ரூம் கு பூனால்

அம்மா- கார்த்தி ஈடு ரொம்ப தப்பு தா ப்லீஸ் வீடாம்

மகன்-வீதம் நா பூங்கா- ( ரூமை வேட்டு வெளிய பூக்க.

அம்மா- அவன் கைய பீதீசு எழுது நீ எங்கோஉம் பூக வீந்தம் ,

அம்மா- கஷாரி சொல்லு எப்போ என்ன சேயனும்

மகன்-ம்ம் நான் உங்க தொப்புல பார்கணும்

அம்மா- வேற வழி எல்லாமல்,, சீலைய வைதுக்கு கீழ எராகி முந்தாணையாவுவிலக்கி அவனுக்கு தான் தொப்புழை காண்பித்தால்

மகன்-மெய் மறந்து னெந்திரு நான் காண்பது என்ன கானவ எல்லை நீனைவா அம்மாவின் தொப்புள் அழக 1ர்ப் காசு போல்வட்தமாக கீழாக கொடு எறுந்தது அம்மா வீலை செயும் பூதும், தூங்கும் பூது மறாது பாரதிௌ எப்போ கண் எதிரா நேருக்கு நீர் படாதும் அவன் சுன்ணி லுங்கிக்குள் தூக்கியது

மகன்-அம்மா ப்லீஸ் அம்மா ஒரு தாடவா தோடு பார்க்கிறேன்

அம்மா-அது எல்லாம் வேண்டாம் பாரு பூதும்

மகன்-அம்மா காலில் உழுந்து ப்லீஸ் அம்மா ஒரு தாடவா ஏன்திரு அப்பாவி பூல் கேன்சினான்

அம்மா-அவனை பர்க பாவமாக எறுந்து,, சரி,, ம்ம்

மகன்-ஒரு வீறல் எடுது தொப்புள் கூலி மீது வைது தொப்புழை சுற்றி சுற்றி தடவி ஒரு கையால் தான் சுன்னிய பேதிது குளிக்க

அம்மா-அம்மாவிக் மகன் செய்வது அருவருபக எறுந்தது ஆனால் என்ன செய முதுிஉம்

மகன் -2நிமிசம் கழிது அம்மா ஏனகு பால் வீனும்

அம்மா-மகன் கேட்பது அவளுக்கு பூரெந்தாது பால் எப்போ வராது

மகன் -நீ போய் சொல்லுற நீ காடு நான் பார்துகிறான்

அம்மா -அம்மா எதுவும் சொல்லாமல் தாயாகி தாயாகி தான் முந்தாணைய நழுவ விட்டு ப்லௌஸ் உக்க ஓவனக காலடி தான் மால்கூவ முலையா மகன் கண்களுக்கு விருந்து அளித்தாள்

மகன்-எழுந்து நின்திரு அம்மா முலையா ரசிடு பார்தான் நான் சென்ன வயதில் பால் குதித்த அம்மா மூலை ஆஆக என் அழகு எண்ணமும் மூலை சரியாமல் நீறாக கூடி கொண்டு எருக்கு நான் னெனைக்கெரன் அப்பா அம்மாவின் முலையா சரிய பேசைய்யா மாதர் பூல் ,,

மகன்- அம்மாவ எப்போ பாற்கும் பூது அழகான தொப்புள்,அம்சமான மால்கூவ மூலை,லேஅசாக வைரு தொப்பை. ம்ம்ம் ஒரு சரியான நாடு கட்தைய் ஆஂடீ ஏவால்தான் ,அம்மாவின் மீலை ஏவளவு அழக எறுந்த ,அம்மா ப்ப்த கூத்திம் ,குந்தி ம் எப்படி எருக்கும்

மகன்- அம்மா நான் முலையா சாப்பி பாற்கவ

அம்மா-( வீதம் எந்ட்றல் வீதவ பூரா ) அம்மா அமைதியாக எறுந்தால்

மகன் -மவ்னம் சமதம் ஏன்திரு ஒரு கைய எடுது மூலை மீள் வைத்து பீசையா அது ரொம்ப சாப்தி தா ஏறுக் கைக்குள் அடங்காமல் அம்மா மூலை எல் ஹோரேன் அதித்தான்( பூம் பூம் )

மகன்- அம்மா மூலை கலர் ரா ஏரிறுந்தது ,அதில் நடுவ் கறுபூ காம்பு ,காம்பின் நடுவ் ஒரு வெண் புள்ளி,காம்பை சுற்றே பெரிய கறுபூ வட்தம்

மகன்-ஒரு முலையா பேசாயா மாத்றூரு முலையா வாய் வைது சப்ப ஆரம்பித்தான்

அம்மா- அம்மா கணவனை தவிர வேற எந்த ஆண்களும் காடத தான் முலையா நான் பேத மகன் சாப்பி கொண்டு ஏறுக்கிறான் ,, எறுந்து வருடம் எந்த சுகமும் எல்லாமல் இருந்த அவளுகுஆது ஒரு புது சுகம்

அம்மா- கண்கள் மூடி அந்த சுகத்தை அனுபவிக அராபித்தால் ,,ஆனால் ஈத தவிர எந்த சுகமும் மகனிடம் எறுந்து பெரக்கூடாது எந்திர எண்ணம் அவள் மனத்தில் ஊதி கொண்டு எறுந்தது

மகன்-30மணி நெரம் அம்மா மூலை சாப்பி கொண்டு ஒரு கைகளில் அம்மாவின் தொப்புலௌஉம் , வைத்தைும் ததாவ் ,சுகத்தில் அவன் ஆ ஸ்சா ச் ஏன்திரு முனகி கொண்டு எறுந்தான்

மகன்-அம்மா -கண்கள் மூடி ஏறுக .மகன் ,அம்மா காடு அரு செந்திரு

மகன்- அம்மா நீ தேறும்பி னென்று உன் சீலைய தூக்கி காடு நான் உன் குந்தி ய பார்கணும் சொல்லி அவளை விட்டு வில்லாக

அம்மா-மெல்ல திருபி மெடுவாாக சீலைய பாவாடை ஊடு சேது தூக்கினாள் , எப்போ பின் தொடை வரும் திக்கி நிறுத்ே விட்டால் ( எப்பவும் அவள் மனம் எது தவறு மகனுக்கு கடக்கூடாது ஏன்திரு சொல்ல )

மகன்- அம்மாவின் வாழைத்தண்டு பூண்திற தொடைய பார்டு ரசிக்க ,அம்மா ப்லீஸ் துக்கீங்க

அம்மா-ஏறுதா ஏன்திரு தாங்கி தாங்கி தான் சூடு அழகை மகனுக்கு விருந்தாலித்தாள்

மகன்-அம்மா குந்தி பார்தாது என் வாவில் ( ஏசி ) ஊறியது ,அம்மாவின் சூடு எப்படிஉம் 46 சிஜவ் எருக்கும் ,முதல் முறை ஒரு பேணின் பின் அழகு அடூவ்ம் என் அம்மா ஏறு பரங்கி காய் பூண்டிறு ஜும்மா க்கும் ஏன்திரு எறுந்தது

மகன் -நான் என் கைய எடுத்து அம்மா கூண்டில் ஒரு சப் ஏன்திரு ஆதி கொடுத்தேன்,

அம்மா- ஸ் ஏயேஏ ஏன்திரு லேஅசாக காதினால்

மகன்- அம்மா கூண்டில் ஆதித்த உடன் குந்தி ஓன்டு ஓன் உரசி குளிங்கியது என் ஆசை ஓவாண்திராக நேரைவேஅறியது ,என் மூக்கால் அம்மா கூந்டிய ழூடு பார்த்தேன் லேஅசாக பீ வாசமும் ,மூத்திர வாசமும் கலந்து வந்தது ,அந்த வசத்தில் எனக்கு அம்மா சூடில் ஊக்க வீடும் ஏன்திரு ஆசை வந்தது,ஆனால் என்ன சீய என்னால் தொடடததான் முதுிஉம் ,பூததவா முதுிஉம்

அம்மா-மகன் செய்கையால் குருகுறுதது

மகன் -கைய எடுது சூதை மாவு பீசவது பூல் பீசைதான் அம்மா உங்க சூடு ஊதை ய நான் பார்கணும்

அம்மா- அது எல்லாம் வெஅதாம் நீ எப்படிய பாரு

மகன்- ப்லீஸ் அம்மா நான் என்ன சொன்னாலும் செய்வீங்கணு சொனீங்க

அம்மா-கார்த்தி ஏனகு ரொம்ப கூசாம இருக்கு ப்லீஸ் வீர எது நாளும் கீழு

மகன்- அம்மாவின் ப்ப்லாவுக்குள் கைய விட்டு னொடினான்

அம்மா- சூதை ஏறுகி கொண்டாள் ,, அதனால் குந்தி ப்ப்லாவுக்குள் வீறல் பூக வில்லை

மகன் -ஒருகைல் சூதை தவ, மறு கேல் அம்மாவின் சீடு தொடாய ததாவ் அம்மாவின் பெண் உருபூக்கு பக்கம் கொண்டிரு செல்ல

அம்மா-பாடக் ஏன்திரு தான் மகன் கைய தாடி விட்டு, ஈ என கார்த்தி பண்திர

மகன்- அம்மா கூத்தி நீறு கை நீதி சீலைய ஒரு விராலால் தோட்டு எங்க என்ன மா எருக்கு கேட்க

அம்மா – மாவ்னிாமாக இருந்து விட்டு ,, உனகு தெரியதாகும் ஏன்திரு கீதல்

மகன்-எனக்கு தெறிிஉம் ஆனால் உங்கள் வாயால் சொல்லுங்க அம்மா

அம்மா- அம்மா எதுவும் சொல்லவில்லா

மகன் -ப்லீஸ் அம்மா

அம்மா- எவன் ணாமள வேடாமாதான் பூல,

அம்மா-கூத்தி சொன்னாள்

மகன்-அம்மா கேட்ட பெஆசு பெஅசுறது அவனுக்கு நோம்ப பிடிடது ,அம்மா கூண்டில் முத்தம் இட்டு நாவல் குந்தி நக்கி ,அம்மா, நான் உன் கூத்தி ய தோடு பார்க்கிறேன் ஏன்திரு சொல்லி முடிப்பதற்குள் முன் ஏர்ந்த சீலைக்குள் கைய விட்டு அம்மா பூந்டைய தோதான் ,பண்ணு பூல் உபீ ஏற்க லேஅசாக சுருள் முடி எறுந்தது

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *